Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

1. Az Általános Szálláshely Szerződéses Feltételek / továbbiakban ÁSZF /azt foglalja össze, amely alapján a Bokorka Vendégház (3325, Noszvaj Cseres utca 25.) üzemeltető Mester Zsuzsanna (4823, Nagydobos Fő út 193.) (továbbiakban Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt a Vendégeivel.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak. A Szolgáltató kizárólag a Vendéggel áll kapcsolatban, más személytől kéréseket, utasításokat, szerződés módosítás iránti igényt, lemondást nem fogad el.

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld a Vendégnek. Ha az ajánlatban szereplő határidőig nem érkezik konkrét megrendelés a Vendégtől, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A megállapodás kizárólag a Vendég írásban adott foglalásának a Szolgáltató általi írásban visszaküldött visszaigazolásával jön létre és így ez írásban megkötött szerződésnek minősül.

 A szóban leadott foglalás, megállapodás vagy megállapodás módosítás vagy ezek Szolgáltató által szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. A Bokorka Vendégház előleg kifizetését kéri a Vendégtől a szerződés létrejöttéhez.

Az előleg a szállásdíj és az abban foglalt szolgáltatások teljes összegének 50%-a. Az előleg összegét a foglalás napjától számított 3 napon belül kell átutalni a Bokorka Vendégház üzemeltető Mester Zsuzsanna ERSTE Banknál vezetett 11991119-80474405-00000000, BIC: GIBAHUHB számú bankszámlájára.

 A banki átutaláson kívül Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya) való fizetésre is lehetőség van. Az előleg OTP SZÉP Kártya, MKB SZÉP Kártya, K&H SZÉP kártya is fizethető, ez esetben az előleg teljesítését igazolni kell az átutalás másolat vagy értesítő elküldésével a Szolgáltatónak.

 Banki átutalás esetén a Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét az érkezés előtt a Szolgáltató részére maradéktalanul megfizetni a Szolgáltató által kiállított és elektronikus úton továbbított elektronikus számlán szereplő határidőig. A Szolgáltató a befizetett összegekről a Vendég felé előleg- és végszámlát állít ki. Az átutalás közleményében a foglalás időpontjára kell hivatkozni.

Az előleg átutalása minősül a végleges megrendelésnek és a szállás lefoglalásának. A szállás szolgáltatási szerződés meghatározott időtartamra jön létre. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a portát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett egységet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a Vendég a meghatározott időtartam meghosszabbítását kezdeményezi, a szerződés módosításához a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. A szerződés módosításához vagy kiegészítéséhez írásbeli visszaigazolás szükséges.

2. Az elszállásolás kezdete és vége (check- in és check-out) A Vendégnek joga van a lefoglalt vendégházat délután 14.00 órától elfoglalni. A Vendégnek a Vendégház portáját az elutazás napján reggel 10:00 óráig el kell hagynia. Korai érkezésre vagy késői távozásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha azt a Szolgáltató előre jelzi, mert a foglaltság mértéke azt lehetővé teszi.

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Vendég a szobáját a távozás napjaként meghatározott napon 10.00 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a foglalás árát egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

3. Adatrögzítés: A szállás szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég a személyazonosságát igazolja a vendégház elfoglalása előtt és bemutassa személyazonosításra alkalmas 3 okmányt a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításának megfelelően. A Vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4. Árak, Idegenforgalmi adó: A Szolgáltató mindenkori árai az internetes honlapon (https://www.bokorkavendeghaz.hu) találhatók. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég a szállást lefoglalta és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen az áron a Szolgáltató már nem változtathat. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmát. A közzétett árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amit a szállás ára felett kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adótörvények módosulása miatt keletkező többlet terhet előzetes értesítés mellett áthárítja a Vendégre.

 5. Egyéb szolgáltatások és ajándékutalvány: A Szolgáltató a honlapján a foglalási rendszer üzemeltetése mellett egyéb, a szálláshely szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére ad lehetőséget, melyen ajándékutalvány megvásárlását teszi lehetővé. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány birtokában van, illetőleg aki azt felhasználja, a Szolgáltató nem vizsgálja a felhasználás jogszerűségét. Ha a beváltott ajándékutalványok értéke meghaladja a megrendelt szolgáltatások összértékét, akkor a különbözet elveszik, a Vendég nem követelheti. Az ajándékutalványok készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősülnek, készpénzre át nem válthatók. Az ajándékutalvány megvásárlásával a Vendég az ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 6. Lemondási feltételek: A megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatások lemondását a Vendég köteles haladéktalanul írásban közölni a Szolgáltatóval. A Vendég a szolgáltatást kötbérmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a Szolgáltató részére az érkezési időpontot megelőző 14. napig. – A teljes bérleti díj legkésőbb a 14. nappal a bérleti időszak kezdete előtt esedékes. – Lemondás a bérleti időszak kezdete előtt kevesebb mint 14 nappal: A Vendég kötbért köteles fizetni. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások 50 %-át tarthatja vissza kötbér jogcímén. A kötbér alapja a visszaigazolásban meghatározott ár.

Ha a Vendég a szálláshelyet előleg fizetésével biztosította és az érkezési napon nem érkezik meg (előzetes írásos lemondás nélkül), a Szolgáltató az előre kifizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesítheti. A Szolgáltató ebben az esetben a szállást az érkezési napon fenntartja majd ezt követően a szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Visszautalás: a Szolgáltató a szolgáltatás Szerződő fél általi lemondása esetén a befizetett előleg lemondási feltételek szerinti összegét az adminisztrációs díj levonásával. Az adminisztrációs díj a befizetett összeg 2,5 %-amit kizárólag banki átutalással fizeti vissza. A Szolgáltatónak a visszautalás végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

 7. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése:

 A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha – a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott vendégházat és a porta bármely létesítményét, illetve abban kárt okoz – a Vendég a szobát a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá – a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével annak alkalmazottjaival kifogásolható, durván viselkedik, alkohol, vagy drog befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít – a Vendég nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig. – a Vendég nem teljesíti a Kaució fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

8. A Vendég jogai és kötelezettségei A Vendég a szerződés megkötésével jogosultságot szerez a bérelt szálláshely használatára. A Vendég köteles a szerződésben megállapodott díjat megfizetni a visszaigazolásban rögzített határidőig. Amennyiben a Vendég a házirendben rögzített szabályokat nem tartja be, úgy életbe lépnek 7. pontban rögzített szabályok.

 9. Személyes adatok védelme. A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályok betartásához szükséges. A személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a szerződéskötési, számlázási és kommunikációs célokra használja fel.

 10. A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak azonnal jelezni és megfizetni.

11. A szállásszolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fentiekben leírt feltételeket és házirendben rögzített szabályokat és egyetért az azokban foglaltakkal.

12. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy jelen általános feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a Vendég, valamint a Szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltak az irányadóak.

Érvényes: 2024. január 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Bokorka Vendégház (3325 Noszvaj Cseres utca 25.; üzemeltető: Mester Zsuzsanna, 4823 Nagydobos Fő út 193. adószám: 59216616-1-35) mint a bokorkavendeghaz.hu weboldal kizárólagos üzemeltetője az alábbiakban, nevezett honlapon teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, a Tájékoztatót minden kapcsolatfelvétel előtt szíveskedjen áttekinteni! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kapcsolatba lép Vendégházunkkal a honlapon keresztül, az a jelen Tájékoztatóban foglaltak kifejezett elfogadásának és tudomásul vételének minősül.
 

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Vendégházunk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed minden bokorkavendeghaz.hu weboldalon („Weboldal”) keresztül történő adatkezelésre, továbbá azon adatkezelésekre is, amelyek során a természetes személy („Érintett”) e-mailben, telefonon, vagy postain úton, megkereséssel fordul Vendégházunkhoz bármely elérhetőségén.

A Tájékoztató készítésekor különös tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok – a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseire.
Adatkezelő adatai

 • Név: Mester Zsuzsanna
 • Székhely: 4823 Nagydobos Fő út 193.
 • E-mail: info@bokorkavendeghaz.hu
 • Adószám: 59216616-1-35
 • Telefon: +36 703843935
 • Szálláshely NTAK száma: MA21007457
 • Felettes szerv: Nagydobos Község Önkormányzat

Az adatkezelés jogalapja

 • A szállásfoglalás nélkülözhetetlen feltétele, hogy ismert legyen a szállást lefoglaló vendég (Szállóvendég) neve, az előzetes egyeztetéshez és kapcsolattartáshoz a telefonszáma és e-mail címe, a szálláson tervezett tartózkodás időtartama, illetve a vendégek száma. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) számára jogszabály által előírt adatszolgáltatás céljából egyéb személyes adatok (születési idő, lakcím), illetve a számlaadáshoz szükséges adatok. A kapcsolatfelvétellel a vendég hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket, továbbá hogy Adatkezelő a szükséges adatokat a szükséges legrövidebb ideig és legnagyobb biztonságban a szállásfoglalás dokumentumaiban kezelje.

Az adatkezelés célja és időtartama

 • Adatkezelő Szállóvendégek adatait a szállásfoglalásuk és megfelelő ellátásuk biztosítása érdekében kezeli. Cél továbbá az ellenőrizhetőség és a szállásszolgáltatás biztosítása, valamint a vonatkozó mindenkori adózási és adat- (statisztika-) szolgáltatási jogi környezetnek való megfelelés.
 • Az adatkezelés a 2.1 pontban meghatározott cél fennállásáig tart. Szállóvendégek adatait az idegenforgalmi adó befizetésének határidejére, illetve a statisztikaszolgáltatási kötelezettségre való tekintettel a honlapon tárgyévben, papír alapon az adójogszabályokban előírt ideig (jelenleg 5 év) tároljuk. Törölt, visszavont vagy téves foglalás esetén a szállásfoglaló adatait az adattárból azonnal töröljük.
 • Adatkezelő a vendégek adatait csak az adatkezelés céljának megfelelő legszükségesebb minimális mértékben kéri el, tárolja és kezeli, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló hatályos jogszabályokat és általános elveket.

A szállóvendégek adatkezelésre vonatkozó jogai

 • Tájékoztatás kérés: a vendégházba bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és módjáról, illetve a személyes adatok továbbítása esetén harmadik személy adatkezelői minőségéről, az adattovábbítás okáról, céljáról, a használat módjáról és időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A tájékoztatás Adatkezelő e-mailes elérhetőségén kérhető, amelyre Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 5 napon belül köteles megfelelő tájékoztatást adni.
 • Helyesbítés a szállóvendég kérésére történhet, illetve akkor, ha Adatkezelő hitelt érdemlően igazolni tudja a vendég által megadott adatok helytelenségét. A helyesbítés idejéről, tartalmáról és módjáról Adatkezelő mindkét esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Szállóvendéget.
 • Törlés: Adatkezelő a Szállóvendég adatait az adatkezelés céljának és feltételeinek megszűnésekor, illetve az adattárolásra jogszabályokban előírt határidő lejártával köteles törölni, és erről őt e-mailben értesíteni.
 • Kifogás: Szállóvendég adatai kezelését érintő kifogással közvetlenül Adatkezelőhöz, illetve Adatkezelő felettes szervéhez fordulhat. Adatkezelő mindent megtesz a kifogás pártatlan elbírálása, továbbá az esetleges jogsértő állapot felszámolása érdekében.

Kötelezettségvállalás

 • Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását.
 • Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok jogosulatlan harmadik fél kezébe ne kerüljenek, azokat ő nyilvánosságra ne hozza, ne továbbítsa, ne módosíthassa vagy törölhesse.
 • Adatkezelő nem gyűjt, kezel és tárol szenzitív adatokat. Amennyiben Szállóvendég érzékeny személyes adatokat saját akaratából, a megfelelő szolgáltatások érdekében Adatkezelővel megoszt, adatkezelő azt semmilyen formában nem rögzíti, tárolja, harmadik félnek nem továbbítja.
 • Az információs önrendelkezési jog értelmében amennyiben Szállóvendég a közösségi felületeken vagy bárhol maga hozza a környezete tudomására szállása helyét stb., ezen adatok megfelelő kezelése Szállóvendéget terheli; Adatkezelőnek ezekre a médiumokban önként megosztott adatokra nézve adatkezelési kötelezettsége nem keletkezik.
 • Vendégházunk jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Időtöltések

Járjátok végig a Meseutakat a faluban!

Tanösvény Síkfőkúton, nyolc forrás érintésével

De la Motte kastély látogatása

Vendégeink mondták a Bokorkáról

Szállás.hu értékelés:

|
|